DOM là gì

DOM là viết tắt của Document Object Model (Mô hình Đối tượng Tài liệu) dùng để truy xuất các tài liệu dạng HTML và XML. DOM đại diện cho một tài liệu như là một cây cấu trúc dữ liệu. Còn node thì đại diện cho một phần tử trong DOM.

Ví dụ đoạn code HTML dưới đây sẽ mô tả cách trình duyệt hoạt động.

<div>
 <h1>Bài đồng dao</h1>
 Năm mới năm me
 <!-- TODO: Hoàn thành bài đồng dao -->
</div>

Khi đọc đoạn code này, trình duyệt sẽ xây dựng cấu trúc dạng cây (DOM tree) bao gồm các “DOM node” để giúp quản lí mọi thứ, tương tự như việc bạn xây dựng một cây gia phả để giữ thông tin về mọi người trong dòng họ vậy.

Cấu trúc cây của đoạn HTML trên sẽ giống như sau:

DOM tree

Mỗi phần tử trên DOM tree là một node. Mỗi text là một node. Ngay cả comment cũng là node! Một node đơn giản chỉ là một “mảnh” trên trang web. Và cũng tương tự như trong một cây gia phả, mỗi node có thể có các node con (nghĩa là một mảnh có thể chứa các mảnh khác).

Nếu muốn thay đổi giá trị các thẻ HTML, bạn không cần vào thẳng file HTML thay đổi lại mà chỉ cần thao tác trên DOM. Các phương thức DOM cho phép chúng ta truy cập đến cây cấu trúc và thay đổi cấu trúc, dữ liệu, style, nội dung của document.

Một số lưu ý

 • DOM không phải của Javascript. Để thao tác với HTML DOM chúng ta có thể thực hiện với nhiều ngôn ngữ như PHP, Python, Javascript… Nhưng đối với môi trường trình duyệt thì dùng Javascript.
 • Ở mỗi môi trường sẽ cung cấp các phương thức DOM khác nhau.Ví dụ trình duyệt sẽ cung cấp cho chúng ta các WEB APIs, còn NodeJs thì có thể dùng jsdom
 • Trong bài viết này ta sẽ tìm hiểu về DOM trên trình duyệt

Đọc thêm: Sự thật về Virtual DOM, thực sự có nhanh hơn DOM thật hay không? 

HTML/CSS DOM

Element là gì

Element hay HTML Element đơn giản chỉ là những thẻ HTML

DOM Element

Trình duyệt cung cấp cho chúng ta hàng ngàn WEB APIs, có những cái bạn sẽ không bao giờ dùng đến. Bạn cũng không cần phải nhớ hết, chỉ cần dùng một số cái cơ bản dưới đây, còn lại không biết chỗ nào search google là được. Dưới đây mình sẽ liệt kê một số phương thức và thuộc tính DOM phổ biến

Tìm Elements

Phương thức Mô tả
document.getElementById(id) Tìm 1 element bằng id
document.getElementsByTagName(name) Tìm 1 element bằng tên tag
document.getElementsByClassName(name) Tìm 1 element bằng tên class

Thay đổi Elements

Thuộc tính Mô tả
element.innerHTML =  new html content Thay đổi nội dung html bên trong element
element.attribute = new value Thay đổi giá trị thuộc tính của element
element.style.property = new style Thay đổi style của element
Phương thức Mô tả
element.setAttribute(attribute, value) Thay đổi giá trị thuộc tính của element

Thêm và xóa Elements

Phương thức Mô tả
document.createElement(element) Tạo một element
document.removeChild(element) Xóa một element
document.appendChild(element) Thêm 1 element
document.replaceChild(new, old) Thay thế 1 element
document.write(text) Viết 1 đoạn text vào thẻ HTML

HTML Collection

Phương thức getElementsByTagName, getElementsByClassName sẽ return về một HTML Collection object

HTML Collection là một object (khá giống array nhưng không phải là array) chứa tập hợp các element. Object này đánh dấu các element thông qua index bắt đầu từ 0.

HTML collection

Ví dụ DOM element trong HTML Collection

const myCollection = document.getElementsByTagName('p')
for (let i = 0; i < myCollection.length; i++) {
 myCollection[i].style.color = 'red'
}

Node List

Phương thức querySelectorAll() sẽ return về một Node List object

Node List là một object tập hợp các node ( có thể là element, comment, hoặc text ). Nhìn sơ qua thì NodeList khá giống HTML Collection nhưng Node List object sẽ có những phương thức mà HTML Collection object không có.

node list

DOM Event

HTML DOM cho phép Javasript tương tác với các sự kiện HTML như click, hover, nhấn phím,…

Sử dụng thông qua các thuộc tính sự kiện của HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <h1 onclick="changeText(this)">Click on this text!</h1>
  <script>
   function changeText(id) {
    id.innerHTML = 'Ooops!'
   }
  </script>
 </body>
</html>

Có rất nhiều HTML DOM event khác nhau, các bạn có thể xem tại đây

Sử dụng thông qua phương thức addEventListener()

Cú pháp

element.addEventListener(event, function, useCapture);
 • Tham số đầu là tên event, ví dụ: click, mousedown, hoặc bất cứ event nào trong này. Lưu ý là không dùng tiền tố on, ví dụ sử dụng click thay vì onclick
 • Tham số thứ 2 là một function mà chúng ta muốn gọi khi event xảy ra
 • Tham số thứ 3 là giá trị boolean xác định sử dụng event bubbling hay event capturing. Tham số này là tùy chọn.

Phân biệt event bubbling và event capturing

Nếu ta có thẻ p nằm trong thẻ div, khi người dùng click vào thẻ p thì

 • event bubbling: thẻ p sẽ được coi là click trước, rồi đến thẻ div
 • event capturing: thẻ div được click trước, rồi đến thẻ p

Thêm một sự kiện khi click vào một element

element.addEventListener("click", function(){ alert("Hello World!"); })

Dùng removeEventListener() để xóa một sự kiện khi được gắn bằng phương thứ addEventListener()

element.removeEventListener("mousemove", myFunction);

Browser BOM

Browser Object Model (BOM) cho phép Javascript tương tác với trình duyệt

Window Object

Window object được hỗ trợ trên mọi trình duyệt. Nó đại diện cho cửa sổ trình duyệt.

Tất cả global Javascript object, function, biến (phải khai báo bằng var nha, không phải let/const) đều tự động trở thành thuộc tính (hoặc phương thức) của window object.

Ngay cả document object (của HTML DOM) cũng là một thuộc tính của window object

alert('Hello')
// tương đương
window.alert('Hello')
var gVar = 5
alert(window.gVar)
window.document.getElementById('header')
// tương đương
document.getElementById('header')

Vậy nên nếu nó là global object, function, biến thì bạn có thể không cần tiền tố window phía trước

Một số thuộc tính và phương thức của window object

 • window.innerHeight: Chiều cao bên trong của cửa sổ trình duyệt (pixel)
 • window.innerWidth: Chiều rộng bên trong của cửa sổ trình duyệt (pixel)
 • window.open(): mở một cửa sổ
 • window.close(): đóng cửa sổ hiện tại
 • window.moveTo(): chuyển đến cửa sổ hiện tại
 • window.resizeTo(): resize cửa sổ hiện tại

Window location

window.location (location) object có thể được sử dụng để lấy thông tin địa chỉ url hiện tại và chuyển hướng trình duyệt sang 1 trang mới.

 • window.location.href return về URL trang hiện tại
 • window.location.hostname return tên domain
 • window.location.pathname return pathmane của trang hiện tại
 • window.location.protocol return giao thức trang web (http: hoặc https:)
 • window.location.assign() chuyển hướng sang một trang mới

Ví dụ:

console.log(location.href) // https://www.xdevclass.com/phan-5-thao-tac-html-css-dom-va-browser-bom-voi-javascript
console.log(location.hostname) // www.xdevclass.com
console.log(location.pathname) // /phan-5-thao-tac-html-css-dom-va-browser-bom-voi-javascript
console.log(location.protocol) // https:
location.assign('https://www.google.com/') // Chuyển đến trang google
location.href = 'https://www.google.com/' // Tương đương location.assign()

Window Navigator

window.navigator có thể  cho ta biết thông tin trình duyệt của người dùng

Ví dụ

navigator.language: return ngôn ngữ trình duyệt

navigator.userAgent: return user-agent header được gửi bởi trình duyệt đến server

Nói chung thì navigator còn cực nhiều thuộc tính và phương thức, liệt kê không hết luôn :mrgreen: , mọi người có thể thao khảo hình dưới

navigator

Window History

window.history object chứa lịch sử của trình duyệt

Một số phương thức phổ biến:

 • history.back() dùng để trở về trang trước
 • history.forward() dùng để đi đến trang tiếp theo

Popup

Chúng ta có 3 loại popup mà javascript trên trình duyệt cung cấp: Alert, Confirm, Prompt

Ông nào muốn test nhanh cứ mở table console trên devtool của trình duyệt rồi thực hành nhá 😆

Alert

Alert thường được sử dụng để thông báo cho người dùng về một việc gì đó, người dùng phải nhấn “OK” để hoàn thành quá trình

alert("I am an alert box!");

Confirm

Confirm thường sử dụng để xác nhận người dùng có chập nhận làm một điều gì đó. confirm() sẽ return về giá trị boolean

if (confirm("Press a button!")) {
 txt = "You pressed OK!";
} else {
 txt = "You pressed Cancel!";
}

Prompt

Prompt thường được dùng nếu bạn muốn người dùng nhập vào một giá trị và bạn sẽ dùng giá trị đó để thực hiện một hành động gì đó.

Nếu người dùng nhấn “OK” sẽ return về giá trị nhập, nếu nhấn “Cancel” sẽ return null

var person = prompt("Please enter your name", "Harry Potter");

if (person == null || person == "") {
 txt = "User cancelled the prompt.";
} else {
 txt = "Hello " + person + "! How are you today?";
}

Timing

Javascript có 2 phương thức về thời giời gian:

 • setTimeout(function, milliseconds): Thực thi một function sau một thời gian quy định
 • setInterval(function, milliseconds): Thực thì một function sau một thời gian quy định và và tiếp tục lặp lại nó
<button onclick="setTimeout(myFunction, 3000)">Try it</button>

<script>
function myFunction() {
 alert('Hello');
}
</script>

Dùng clearTimeout() để ngừng function được chạy bên trong setTimeout()

myVar = setTimeout(function, milliseconds);
clearTimeout(myVar);
var myVar = setInterval(myTimer, 1000);

function myTimer() {
 var d = new Date();
 document.getElementById("demo").innerHTML = d.toLocaleTimeString();
}

Dùng clearInterval() để ngừng function được chạy bên trong setInterval()

myVar = setInterval(function, milliseconds);
clearInterval(myVar);

Cookie

Cookie cho phép bạn lưu trữ thông tin người dùng website vào máy tính của bạn.

Tạo một cookie với Javascript

Javascript có thể tạo, đọc, xóa các cookie với thuộc tính document.cookie

Một cookie có thể được tạo như thế này

document.cookie = "username=John Doe";

Bạn cũng có thể thêm thời gian hết hạn (định dạng UTC). Vì mặc định cookie sẽ bị xóa khi trình duyệt đóng.

document.cookie = "username=John Doe; expires=Thu, 18 Dec 2013 12:00:00 UTC";

Với tham số path, bạn có thể nói cho trình duyệt path mà cookie thuộc về. Mặc định thì cookie thuộc về trang web hiện tại

document.cookie = "username=John Doe; expires=Thu, 18 Dec 2013 12:00:00 UTC; path=/";

Đọc một cookie với javascript

var x = document.cookie;

document.cookie sẽ return tất cả cookie trong 1 chuỗi kiểu như: cookie1=value; cookie2=value; cookie3=value;

Thay đổi một cookie thì tương tự như cách ta tạo ra nó, giá trị cũ sẽ bị thay thế

document.cookie = "username=John Smith; expires=Thu, 18 Dec 2013 12:00:00 UTC; path=/";

Xóa một cookie

Xóa cookie bằng Javascript rất đơn giản, chỉ cần set thời gian hết hạn về giá trị như dưới đây

document.cookie = "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;";

Lưu ý:

 • Nếu bạn set một cookie mới, tất cả các cookie cũ sẽ không bị thay thế. Cookie mới sẽ được thêm vào document.cookie.
 • Cookie được lưu theo trang web. Ví dụ bạn ở trang xdevclass.com, bạn không thể truy cập đến cookie của trang google.com được lưu trên máy bạn.
 • Nếu chỉ dùng các phương thức và thuộc tính có sẵn thì xử lý cookie không tiện lắm. Thường thì mọi người sẽ viết một function để tiện cho việc thao tác hoặc đơn giản là dùng thư viện js-cookie
cookie

Xem cookie bằng trình duyệt

Local Storage

Tương tự Cookie, local storage là một Web API giúp bạn lưu data website vào máy tính của bạn. Local storage tồn tại mãi mãi cho đến khi nó bị xóa.

Cú pháp siêu đơn giản, dễ dùng hơn Cookie nhiều

// thêm item
localStorage.setItem('name', 'John Doe')
// đọc item
localStorage.getItem('name') // 'John Doe'
// xóa item
localStorage.removeItem('name')
// xóa hết local storage
localStorage.clear()
local storage

Xem Local Storage bằng trình duyệt

Tham khảo

https://www.w3schools.com/