Lập trình bất đồng bộ

 • Cả môi trường trình duyệt và Node.js, Javascript đều chạy đơn luồng
 • Trong những chương trình đồng bộ, nếu bạn có 2 dòng code theo thứ tự L1, L2 thì L2 không thể bắt đầu chạy nếu L1 chưa chạy xong.
 • Trong những chương trình bất đồng bộ, nếu bạn cũng có 2 dòng code theo thứ tự L1, L2. Trong khi L1 sẽ được thực hiện một số tác vụ  và hoàn thành trong tương lai thì L2 có thể chạy trước khi L1 hoàn thành.

Call Stack

Call Stack là một cấu trúc dữ liệu dạng ngăn xếp (stack) dùng để chứa thông tin về hoạt động của chương trình máy tính trong lúc thực thi. Call stack hoạt động theo kiểu LIFO (Last In First Out) tức là thằng vào sau cùng nhưng sẽ được thực hiện và thoát ra khỏi ngăn xếp đầu tiên.

Ví dụ đoạn code dưới đây

function a(x) {
 console.log(x)
}
function b(y) {
 a(y + 2)
}
function c(z) {
 b(z + 1)
}

c(5)

Khi chạy đoạn code trên, ta sẽ có call stack trong Javascript được mô tả như thế này:

Call Stack
a()
b()
c()

Tức là khi a() thực hiện xong, nó sẽ bị xóa khỏi call stack. b() được thực hiện và xóa khỏi call stack. c() được thực hiện và xóa khỏi call stack. Lúc này call stack trống thì chương trình đã thực hiện xong.

Event Loop và Callback queue

Trong một Javascript Runtime (môi trường chạy JS) còn có một số thứ khác quan trọng không kém Call Stack như Web APIs, Event Loop, Callback Queue.

js runtime

Một ví dụ trực quan về cách hoạt động của Event Loop và Callback Queue

function main() {
 console.log('Hi!')
 setTimeout(function timeout() {
  console.log('There!')
 }, 3000)
 console.log('Welcome to loupe!')
}
main()

Đoạn code trên sẽ thực hiện như sau

 • console sẽ in "Hi!" ra đầu tiên
 • setTimeout được gọi = > đẩy async callback là timeout vào Web Apis. Cho timeout đợi 3s
 • console sẽ in ra "Welcome to loupe!"
 • Sau khi đợi 3s xong thì "There!" mới xuất hiện

event loop and callback queue

Mọi người ai coi không kịp thì có thể vào trang này để test

Nếu để ý thì các bạn có thể thấy sau khi hàm main chạy xong và biến khỏi call stack thì timeout với console.log("There!") lại được đẩy vô.

Như mình đã đề cập bên trên, Javascript thì có call stack nhưng môi trường để chạy Javascript (Browser, NodeJs) thì còn có thêm các WebAPIs, event loopcallback queue. Và những thứ này hoạt động trên một luồng riêng biệt và được đảm bảo về tính thống nhất.

Vậy nên mình có thể tóm gọn lại như sau

 • Sự thật thì tất cả code Javascript thực hiện đồng bộ, event loop cho phép chúng vào hàng đợi và thực hiện các đoạn code tiếp theo
 • Javascript sử dụng đơn luồng, nhưng môi trường để chạy Javascript thì hoạt động đa luồng

Event loop là chủ đề nâng cao trong JS, mình nghĩ ae mới học hiểu như vậy là đủ rồi. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể xem video này

async callback

Bất đồng bộ callback xuất hiện rất nhiều ở Javascript

 • Ưu điểm: Dễ hiểu (vì chỉ là một callback function đơn giản)
 • Nhược điểm: Khó khăn trong việc xử lý lỗi. Code bị lồng vào nhau quá nhiều (callback hell)

Lắng nghe sự kiện click. Khi được click thì mới chạy callback function

document.getElementById('myBtn').addEventListener('click', displayDate)

function displayDate() {
 document.getElementById('demo').innerHTML = Date()
}

Đọc file trong Node.js. Khi đọc file hoàn tất thì mới chạy callback function bên trong.

fs.readFile('demo.txt', (err, data) => {
 console.log(data)
})

Nhưng sẽ dễ bị xảy ra hiện tượng Callback Hell (tức là có quá nhiều callback lồng nhau) nếu chúng ta cần sử lý theo tuần tự

Sử dụng async callback gây khó khăn trong việc xử lý lỗi

try {
 setTimeout(() => {
  throw new Error('Lỗi rồi')
 }, 1000)
} catch (error) {
 // Dòng này sẽ không bao giờ được chạy
 console.log(error)
}

Promise ES6

Promise đơn giản nghĩa là lời hứa, trong tương lai có thể làm hoặc không làm một hành động gì đó (thất hứa :mrgreen: )

Một Promise có 3 trạng thái sau:

 • pending: đang chờ kết quả
 • fulfilled: đã có kết quả
 • rejected: lỗi xảy ra

Tạo một Promise

const p = new Promise(
 /* executor */ 
 function(resolve, reject) {
  // statements
 }
)
const p = new Promise((resolve, reject) => {
 ...
 if(...) {
  resolve(value) // thành công
 } else {
  reject(reason) // thất bại
 }
})

Xử lý trạng thái promise

promise
 .then(
  (value) => {
   /* fulfillment */
  },
  (error) => {
   /* rejection */
  }
 )
 .catch((error) => {
  /* rejection */
 })

Chuyển một async callback thành một promise.

Ví dụ về in ra 'hello' sau 1s

// async callback thông thường
setTimeout(() => {
 console.log('hello')
}, 1000);

// chuyển thành promise
const p = new Promise((resolve, reject) => {
 setTimeout(() => {
  resolve('hello')
 }, 1000);
})
p.then(value => {console.log(value)})

Một số lưu ý khi dùng promise

Promises are eager and not lazy. Tức promise thực thi khi bạn khai báo chứ không phải là khi bạn sài then(). Khi sài then() chỉ là lúc bạn lấy kết quả

let a = 1
const p = new Promise((resolve, reject) => {
 a++
})
console.log(a) // 2

Để tránh điều này thì bạn có thể wrap nó vào trong một function

let a = 1
function runPromise() {
 const p = new Promise((resolve, reject) => {
  a++
 })
 return p
}
console.log(a) // 1

Một promise thì chỉ có thể rơi vào 1 trong 3 trạng thái như mình đã nêu trên. Không thể đã fulfilled rồi lại bị rejected được. Và sau khi thực hiện resolve() hay reject(), nếu có code phía dưới thì code đó vẫn được chạy. Ví dụ

const p = new Promise((resolve, reject) => {
 resolve('done')
 // Code sẽ chạy nhưng sẽ không được đưa vào rejected
 reject(new Error('error'))
})
 • then / catch luôn return về một promise
 • return giá trị trong onFulfilled / onRejected sẽ đưa giá trị đó về trạng thái onFulfilled ở promise tiếp theo (tương tự thực hiện resolve)
 • throw giá trị trong executor / onFulfilled / onReject sẽ đưa giá trị đó về trạng thái onRejected ở promise tiếp theo

promise

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {
 resolve(1)
})
p1.then((result) => result * 2).then((result) => {
 console.log(result) // 2
})

const p2 = new Promise((resolve, reject) => {
 reject(new Error('Lỗi 404'))
})
p2.catch((error) => error).then((result) => {
 console.log(result.message) // Lỗi 404
})
const p = new Promise((resolve, reject) => {
 throw new Error('Something wrong!')
})
p.catch(error => {
 console.log(error.message) // Something wrong!
})

Một số cách khác để tạo nhanh Promise

 • Promise.resolve()
 • Promise.reject()

Một số pattern cần tránh với promise

thực hiện cho code chạy tuần tự gây nên callback hell

asyncFunc1().then(function(value1) {
 asyncFunc2().then(function(value2) {
  // thực hiện gì đó
 })
})

cách fix callback hell

asyncFunc1()
 .then(function(value1) {
  return asyncFunc2()
 })
 .then(function(value2) {
  // thực hiện gì đó
 })

dư thừa khai báo promise

function asyncFunc1() {
 return new Promise(function(resolve, reject) {
  asyncFunc2()
   .then(function(data) {
    // extra work with data
    resolve(data)
   })
   .catch(reject)
 })
}

cách fix dư thừa khai báo promise

function asyncFunc1() {
 return asyncFunc2().then(function(data) {
  // extra work with data
  return data
 })
}

Async/Await ES7

Nếu ở phiên bản ES6 thì promise có thể giải quyết được phần nào callback hell, nhưng vẫn chưa được triệt để. Đến ES7 chúng ta có thể xử lý bất đồng bộ một cách dễ nhìn và dễ đọc hơn với async/await.

Chú ý: Async/Await không thay thế promise mà nó kết hợp với promise để cho ra cú pháp dễ nhìn hơn. Vì thế để học async/await yêu cầu bạn phải hiểu được promise

async await promise callback

Async function: Luôn luôn return một promise

async function handle() {
 return 1
}
// tương tự
function handle() {
 return Promise.resolve(1)
}

Await: Chỉ hoạt động bên trong async function

async function handle() {
 const promise = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve('done!'), 1000)
 })
 // đợi cho đến khi promise resolves (*)
 const result = await promise
 console.log(result) // "done!"
}

handle()

Không thể dùng await bên trong một function thường

function handle() {
 const promise = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve('done!'), 2000)
 })
 // SyntaxError
 const result = await promise
}

handle()

Không phải cái gì cũng dùng await, await chỉ nên dùng cho promise

Đoạn code dưới đây là sự thừa thải, bạn không cần chuyển một function đồng bộ thành bất đồng bộ

function sum(a, b) {
 return a + b
}

async function handle() {
 const result = await sum(1, 2)
 return result
}

handle().then(res => {
 console.log(res)
})

Xử lý lỗi với async/await

async function getUser(username) {
 try {
  const response = await fetch(
   `https://api.github.com/search/users?q=${username}`
  )
  return await response.json()
 } catch (e) {
  throw e
 }
}
getUser('Duoc')
 .then(res => console.log(res))
 .catch(err => console.warn(err))

Đừng bao giờ kết hợp các toán tử đồng bộ với async/await

let x = 0
async function r5() {
 x += 1
 console.log(x)
 return 5
}

(async () => {
 x += await r5()
 console.log(x)
})()
// 1
// 5

Nên sửa lại thành như thế này

let x = 0
async function r5() {
 x += 1
 console.log(x)
 return 5
}

(async () => {
 const y = await r5()
 x += y
 console.log(x)
})()

Gọi tuần tự với async/await

async function getBooksAndAuthor(authorId) {
 const books = await fetchAllBook()
 const author = await fetchAuthorById(authorId)
 return {
  author,
  books: books.filter(book => book.authorId === authorId)
 }
}

Tối ưu performance với Promise.all().

Nhìn vào đoạn code bên trên, thay vì đợi lấy fetchAllBook() xong rồi đến fetchAuthorById() thì ta có thể cho 2 function này chạy ‘cùng lúc’

async function getBooksAndAuthor(authorId) {
 const [books, author] = await Promise.all([fetchAllBook(), fetchAuthorById(authorId)])
 return {
  author,
  books: books.filter(book => book.authorId === authorId)
 }
}

Tham khảo:

https://www.facebook.com/groups/AngularVietnam