Toán tử (operator)

Có đến 10 loại toán tử khác nhau trong Javascript

 • Toán tử gán – Assignment operators
 • Toán tử so sánh – Comparison operators
 • Toán tử toán hạng – Arithmetic operators
 • Toán tử bitwase – Bitwise operators
 • Toán tử logic – Logical operators
 • Toán tử chuỗi – String operators
 • Toán tử ba ngôi – Conditional (ternary) operator
 • Toán tử phẩy – Comma operator
 • Toán tử một ngôi – Unary operators
 • Toán tử quan hệ – Relational operators

Toán tử gán – Assignment operators

Toán tử Ví dụ Tương đương
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
**= x **= y x = x ** y

Toán tử so sánh – Comparison operators

Toán tử Mô tả
== bằng giá trị
=== bằng giá trị và kiểu dữ liệu
!= không bằng giá trị
!== không bằng giá trị và kiểu dữ liệu
> lớn hơn
< bé hơn
>= lớn hơn hoặc bằng
<= bé hơn hoặc bằng
? toán tử ba ngôi

Toán tử toán hạng – Arithmetic operators

Operator Description
+ cộng
trừ
* nhân
** lũy thừa(ES2016)
/ chia
% chia lấy phần dư
++ tăng 1 giá trị
giảm 1 giá trị
let a = 1
let b = 1
a++
++b
console.log(a) // 2
console.log(b) // 2

// Nhưng lưu ý vị trí đặt ++ hoặc --
let c = 1
let d = 1
console.log(c++) // 1. Vì câu lên sẽ trả về c
console.log(++d) // 2. Câu lệnh sẽ trả về d + 1

Toán tử bitwase – Bitwise operators

Toán tử Tên Mô tả
& AND Nếu cả 2 bit là 1, giá trị trả về là 1, ngược lại trả về 0.
| OR Nếu một trong hai bit là 1, giá trị trả về là 1, ngược lại trả về 0.
^ XOR Nếu hai bit khác nhau, giá trị trả về là 1, ngược lại trả về 0.
~ NOT Đảo ngược tất cả các bit, 0 thành 1 và 1 thành 0.
<< Zero fill left shift Dịch chuyển tất cả các bit sang bên trái.
>> Signed right shift Dịch chuyển tất cả các bit sang bên phải ngoại trừ bit đầu tiên.
>>> Zero fill right shift Dịch chuyển tất cả các bit sang bên phải.

Ví dụ

Toán tử Kết quả Tương đương Kết quả
5 & 1 1 0101 & 0001  0001
5 | 1 5 0101 | 0001  0101
~ 5 10  ~0101  1010
5 << 1 10 0101 << 1  1010
5 ^ 1 4 0101 ^ 0001  0100
5 >> 1 2 0101 >> 1  0010
5 >>> 1 2 0101 >>> 1  0010

Toán tử logic – Logical operators

Toán tử Mô tả
&& logic và
|| logic hoặc
! logic phủ định

Toán tử chuỗi – String operators

Toán tử + được dùng để thêm (nối) chuỗi

var txt1 = 'John'
var txt2 = 'Doe'
var txt3 = txt1 + ' ' + txt2 // John Doe

Toán tử gán += cũng được dùng để thêm (nối) chuỗi

var txt1 = 'What a very '
txt1 += 'nice day' // What a very nice day

Toán tử ba ngôi – Conditional (ternary) operator

function getFee(isMember) {
 return isMember ? '$2.00' : '$10.00'
}
console.log(getFee(true))
// expected output: "$2.00"
console.log(getFee(false))
// expected output: "$10.00"

Toán tử phẩy – Comma operator

Toán tử phẩy đánh giá từng toán hạng từ trái sang phải và trả về toán hạng cuối cùng

let x = 1
x = (x++, x)
console.log(x)
// expected output: 2

x = (2, 3)
console.log(x)
// expected output: 3

Toán tử một ngôi – Unary operators

Toán tử một ngôi là phép toán chỉ có duy nhất một toán hạng.

// Toán tử delete xoá một object, một thuộc tính của object, hoặc một phần tử ở chỉ mục xác định trong mảng.
delete objectName
delete objectName.property
delete objectName[index]
// Toán tử typeof trả về một chuỗi ký tự thể hiện kiểu của toán hạng
var myFun = new Function('5 + 2')
var shape = 'round'
typeof myFun // trả về "function"
typeof shape // trả về "string"
<!-- Toán tử void xác định biểu thực cần thực hiện mà không trả về giá trị nào -->
<!-- Đoạn code sẽ tiến hành hoàn tất mẫu đơn khi người dùng bấm vào siêu liên kết. -->
<a href="javascript:void(document.form.submit())">Click here to submit</a>

Toán tử quan hệ – Relational operators

Toán tử quan hệ so sánh các toán hạng của nó và trả về giá trị Boolean tuỳ thuộc phép so sánh có true hay không.

// Toán tử in trả về true nếu thuộc tính nhất định có trong object nhất định
var trees = ['redwood', 'bay', 'cedar', 'oak', 'maple']
0 in trees // trả về true
var mycar = { make: 'Honda', model: 'Accord', year: 1998 }
'make' in mycar // trả về true
// Toán tử instanceof trả về true nếu một object nhất định có kiểu của object nhất định
var theDay = new Date(1995, 12, 17)
if (theDay instanceof Date) {
 // lệnh sẽ được thực thi
}

Câu lệnh điều kiện

// if else
let a = 2
if (a > 0) {
 console.log('a lớn hơn 0')
} else {
 console.log('a bé hơn 0')
}

// switch case
let step = 1
switch (step) {
 case 0:
  console.log('a = 0')
  break
 case 1:
  console.log('a = 1')
 default:
  break
}

Vòng lặp

Vòng while kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện code bên trong

let a = 1
let sum = 0
while (a <= 10) {
 sum += a
 a++
}
console.log(sum) // 55

Vòng do-while thực hiện code trước rồi mới kiểm tra điều kiện cho đoạn code tiếp theo

let a = 1
let sum = 0
do {
 sum += a
 a++
} while (a <= 10)
console.log(sum) // 55

Vòng for

let sum = 0
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
 sum += i
}
console.log(sum) // 55

Vòng for-in dùng lặp các key của object

let person = { fname: 'John', lname: 'Doe', age: 25 }
let text = ''
for (let x in person) {
 text += person[x] + ' '
}
console.log(text) // John Doe 25

Vòng for-of dùng lặp các value của interable object điển hình như array hay string

let people = ['Nick', 'Alan', 'Ben']
let text = ''
for (let value of people) {
 text += value + ' '
}
console.log(text) // Nick Alan Ben

Hàm (function)

Một Javasript function là một đoạn code được thiết kế để làm một nhiệm vụ riêng biệt.

Javascript function được thực thi khi gọi nó.

Hàm trong Javascript chia làm 2 loại

 1. Khai báo hàm (Function Declaration)
 2. Biểu thức hàm (Function Expression)

Khai báo hàm (Function Declaration)

Với cách này thì function được Hoisting. Và Javascript cho phép chúng ta gọi một hàm trước khi hàm đó được khai báo.

hoisted(); // Output: "This function has been hoisted."
function hoisted() {
 console.log('This function has been hoisted.');
};

Biểu thức hàm (Function Expression)

Tuy nhiên với cách khai báo function kiểu này thì sẽ không được hoisting

expression(); //Output: "TypeError: expression is not a function
var expression = function() {
 console.log('Will this work?');
};

Giải thích: Biến var expression vẫn được hoisting và được đẩy lên trên cùng của scope nhưng chỉ là khai báo mà thôi, nó không được gán cho hàm! Vì thế nó sẽ ném ra lỗi TypeError .

IIFE (Immediately Invokable Function Expression)

IIFE là khởi tạo một function và thực thi ngay lập tức sau đó.

(function () {
 let a = 1
 let b = 2
 console.log('a + b = ' + (a + b))
})()

Hàm ẩn danh (Anonymous function)

Hàm ẩn danh là hàm không tên. Nếu bạn để ý thì vế bên phải biểu thức hàm là một anonymous function, hay IIFE cũng thực thi một hàm ẩn danh. Ngoài ra hàm ẩn danh còn xuất hiện ở callback

function bên trong setTimeout là một hàm ẩn danh

setTimeout(function() {
 console.log('Sau 1s thì sẽ in ra dòng này')
}, 1000);

Hàm rút gọn (Arrow function)

Hàm rút gọn ngắn hơn biểu thức hàm (function expression) và không phụ thuộc this. Áp dụng tốt cho hàm ẩn danh (anonymous function) nhưng không thể dùng làm hàm khởi tạo

const handleClick = () => {
 // thực hiện gì đó
}

Phân biệt parameter (tham số) vs argument (đối số)

// a, b là tham số
function sum(a, b) {
 return a + b
}
// 1,2 là đối số
sum(1, 2)

Tham số mặc định (default parameter)

function gx(x, y = x) {
 console.log(x, y)
}
gx(3) // 3 3
gx(3, 5) // 3 5

Rest parameter

function sum(...theArgs) {
 console.log(theArgs)
}
console.log(sum(1, 2, 3)) // [1, 2, 3]
console.log(sum(1, 2, 3, 4)) // [1, 2, 3, 4]

Từ khóa this

this trong Javascript là từ khóa đề cập đến object mà nó thuộc về. Nó phụ thuộc vào lúc run-time chứ không phải lúc khởi tạo.

this trong một phương thức (method)

Trong phương thức, this đề cập đến object chủ quản, tức là object trước dấu chấm.

var person = {
 firstName: 'John',
 lastName: 'Doe',
 id: 5566,
 fullName: function () {
  return this.firstName + ' ' + this.lastName
 }
}
var handleFullName = person.fullName
console.log(person.fullName()) // John Doe
console.log(handleFullName()) // undefined undefined

this đứng một mình

Khi đứng một mình, this đề cập đến global object. Nếu là trình duyệt thì sẽ là [object Window]

var x = this;
console.log(this) //[object Window]

this ở trong một function

Nếu mặc định thì this sẽ đề cập đến global object

function myFunction() {
 return this
}
console.log(myFunction()) // [object Window]

Nếu trong chế độc 'strict mode' thì sẽ là undefined

"use strict";
function myFunction() {
 return this
}
console.log(myFunction()) // undefined

this ở trong một Event Handler

Trong một HTML event handler, this đề cập đến HTML element mà nó nhận event.

Khi nhấn vào button dưới đây thì nó sẽ được set display:none

<button onclick="this.style.display='none'">Click to Remove Me!</button>

this ở trong callback

this trong callback là một thứ phức tạp, bạn phải biết function chứa callback đó như thế nào mới biết được this trong callback của nó. Ví dụ this trong callback dưới đây đề cập đến global object.

const delay = {
 age: 18,
 print() {
  setTimeout(function () {
   console.log(this.age)
  }, 1000)
 }
}
delay.print() // undefined

để fix vấn đề này thì có thể dùng arrow function

const delay = {
 age: 18,
 print() {
  setTimeout(() => {
   console.log(this.age)
  }, 1000)
 }
}
delay.print() // 18

Đọc thêm: Object methods và “this” trong Javascript, có bài tập thực hành

call, apply, bind

Chỉ có các function mới có thể gọi 3 hàm này.

call

Gọi hàm và cho phép bạn truyền vào một object và các đối số phân cách nhau bởi dấu phẩy

apply

Tương tự call. Gọi hàm, cho phép truyền vào một object và tiếp theo là các đối số thông qua mảng

bind

Trả về một hàm mới. Cho phép truyền vào một object và các đối số phân cách nhau bởi dấu phẩy

Khi dùng 3 hàm này, this sẽ đề cập đến object được truyền vào.

let person = { name: 'Duoc', age: 24 }
function say(text1, text2) {
 console.log(text1 + ' ' + text2 + ' ' + this.name + ' ' + this.age)
}

say.call(person, 'Xin', 'chao') // Xin chao Duoc 24
say.apply(person, ['Xin', 'chao']) // Xin chao Duoc 24
const newSay = say.bind(person, 'Xin', 'chao')
newSay() // Xin chao Duoc 24

Higher order function

Mình đã viết 1 bài chi tiết tại đây: Chinh phục High Order Function, Closures, Currying và Callback trong Javascript

High order function là một function mà nhận vào tham số là function hoặc return về một function

const tinhTong = a => b => a + b
const ketQua = [1, 2, 3, 4, 5].map((item) => item * item)
console.log(tinhTong(1)(2)) // 3
console.log(ketQua) // [ 1, 4, 9, 16, 25 ]

Callback function

Callback function là một function mà được truyền vào một function khác như một tham số

const num = [2, 4, 6, 8];
num.forEach((item, index) => {
 console.log("STT: ", index, "la ", item);
});
const result = num.map((item, index) => `STT: ${index} la ${item}`);

Closure

Closure là cách mà một function cha return về một function con bên trong nó. Ở trong function con đó có thể truy cập và thực thi các biến của function cha. Phải đủ 2 điều kiện này mới được gọi là Closure nhé.

const increase = () => {
 let x = 0;
 const increaseInner = () => ++x;
 return increaseInner;
};
const myFunc = increase();
console.log(increase()()); // 1
console.log(increase()()); // 1
console.log(myFunc()); // 1
console.log(myFunc()); // 2
console.log(myFunc()); // 3

Currying

Currying là một kỹ thuật mà cho phép chuyển đổi một function nhiều tham số thành những function liên tiếp có một tham số.

const findNumber = (num) => (func) => {
 const result = [];
 for (let i = 0; i < num; i++) {
  if (func(i)) {
   result.push(i);
  }
 }
 return result;
};
findNumber(10)((number) => number % 2 === 1);
findNumber(20)((number) => number % 2 === 0);
findNumber(30)((number) => number % 3 === 2);

Tham khảo

https://www.facebook.com/groups/AngularVietnam

https://www.w3schools.com/

https://developer.mozilla.org/