Destructuring, Rest ParametersSpread Syntax là những tính năng cực kỳ hay ho của ES6 mà theo mình thì 100% các dev Javascript cần phải biết.  Nhiều bạn học lướt JS rồi nhảy sang React thì sẽ thấy ở React dùng cực nhiều các cú pháp này, lúc đó lại lay hoay không biết xử lý như thế nào. Đừng lo, bạn chỉ tốn chưa đến 5p đọc bài của mình sẽ hiểu nhanh 3 khái niệm đó ngay. Bắt đầu thôi 😛

Destructuring là gì?

Destructuring là cú pháp cho phép bạn gán nhanh các biến bằng các thuộc tính của object hoặc array. Destructuring sẽ làm code của bạn trông dễ đọc và clean hơn rất nhiều.

Ví dụ:

const user = {
 name: 'Duoc',
 age: 24,
 sex: 'male'
}

// Thay vì viết dài dòng như thế này
// const name = user.name
// const age = user.age
// const sex = user.sex

// Dùng Destructuring làm code ngắn gọn hơn nhiều
const { name, age, sex } = user

console.log(name) // Duoc
console.log(age) // 24
console.log(sex) // male

Tương tự với array

const list = [
 1,
 function (a, b) {
  return a + b
 }
]

const [value, func] = list

func(1, 2) // 3

Đối với object thì khi bạn không muốn gán với thuộc tính nào thì chỉ cần không quy định trong dấu {}. Còn với array, bạn chỉ cần để trống nó. Ví dụ bạn không cần dùng giá trị index = 0 của list

const list = [
 1,
 function (a, b) {
  return a + b
 }
]

const [, func] = list

Ngoài ra ta có thể gán giá trị mặc định nếu có một thuộc tính không tồn tại hoặc value nó là undefined

const user = {
 name: 'Duoc',
 age: 24,
 sex: 'male'
}

const { name, height = 180 } = user

console.log(height) // 180
Sử dụng ở function
const handle = ({ a, b = 0, c }) => {
 return a + b + c
}

handle({ a: 1, b: 2, c: 3 }) // 6

Spread Syntax

Spread syntax hay còn gọi là cú pháp dấu ba chấm (three dots) là cú pháp giúp ta “phân rã” array và object thành các thuộc tính riêng biệt. Thường được áp dụng để shallow copy hay merge object.

Đọc thêm: Tổng hợp các cách so sánh 2 object trong Javascript để hiểu về shallow copy

Copy nông – shallow copy

const user = {
 name: 'Duoc',
 age: 24,
 ability: ['coding']
}

// shallow copy
const cloneUser = { ...user }

Merge object

const user = {
 name: 'Duoc',
 age: 24,
 ability: ['coding']
}
// merge object
const info = {
 address: 'Vietnam'
}
const mergedUser = { ...user, ...info } // {name: "Duoc", age: 24, ability: Array(1), address: "Vietnam"}

Thêm thuộc tính

const user = {
 name: 'Duoc',
 age: 24,
 ability: ['coding']
}
// Thêm thuộc tính ability vào userPlus
// Nếu user đã có ability thì nó sẽ bị ghi đè
const userPlus = { ...user, ability: ['sing'] } // {name: "Duoc", age: 24, ability: ['sing']}

Tương tự với Array

// merge array
const list1 = [1, 2, 3, 4]
const list2 = [5, 6, 7, 8]
const list3 = [...list1, ...list2]

// shallow copy array
const cloneList1 = [...list1]

// shallow copy và add 1 phần từ vào cuối
const list4 = [...list1, 5]

// shallow copy và add 1 phần tử vào đầu
const list5 = [0, ...list1]

Rest Parameter

Rest Parameter cũng áp dụng dấu ba chấm như spread syntax, thường xuất hiện ở tham số function dùng để xác định các phần tử “còn lại”.

Ở function.

const handle = (a, b, ...c) => {
 return c
}

handle(1, 2, 3, 4, 5, 6) // [3,4,5,6]
Kết hợp rest parameter với destructuring
const handle = ({ a, b, ...c }) => {
 return c
}

handle({ a: 1, b: 2, c: 3, d: 4, e: 5 }) // {c: 3, d: 4, e: 5}
Cũng có thể áp dụng với array
const handle = ([a, b, ...c]) => {
 return c
}

handle([1, 2, 3, 4, 5]) // [3, 4, 5]

Đôi khi không cần phải xuất hiện ở function

const cake = {
 name: 'Banh Qui',
 price: 200,
 quantity: 100
}

const { name, ...other } = cake
console.log(other) // {price: 200, quantity: 100}

Tóm lại

Destructuring, Rest Parameters và Spread Syntax là những thứ thường xuyên được dùng trong JS, hy vọng qua những dòng code ngắn gọn của mình có thể giúp bạn hiểu nhanh được các khái niệm này. Nếu chưa học thì có thể bạn sẽ thấy nó không liên quan nhưng thật ra thì chúng luôn hỗ trợ nhau :mrgreen:

Bài hôm nay ngắn thôi, hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo.