Chuẩn bị

Bạn cần một instance EC2, nếu chưa có bạn có thể tham khảo tại đây Source code Node Js tất nhiên rồi :v.

Bắt đầu

Truy cập vào instance EC2

Mở một SSH Terminal lên ( Git bash chẳng hạn), vào cùng thư mục với file .pem

chmod 400 Tên_file.pem
ssh -i Tên_file.pem ec2-user@ipv4_public_của_instance

Nếu có hỏi thì gõ yes

Update AMI

sudo yum update

Cài NVM

Ở đây các bạn vào https://github.com/nvm-sh/nvm để coi version mới nhất. Tại lúc mình viết bài thì thì là v0.35.2

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | bash

để xác nhận là đã cài thành công thì các bạn gõ logout​và đăng nhập lại instance gõ

nvm -v

Nếu hiện ra version thì là đã ok rồi đó.

Cài Node

nvm install node
node -v

Cài Git và pull code

sudo yum install git -y git version

Tiếp theo các bạn pull code từ source git về, nên kèm username và password luôn nhé, để lần sau khỏi nhập lại password.

git clone UrlGitCủa_Bạn

Build and Run Project

Lúc này các bạn cd vào thư mục git vừa pull, npm i để cài các package và build project

npm i

Nếu code bạn bằng Js thì không cần build và bỏ qua bước build này, vì code mình bằng TS nên mình phải build sang Js và chạy

npm run prod

Run Code ( có thể ở đây một số source các bạn sẽ chạy khác nhau, có thể là npm start main.js chẳng hạn)

Ok, như vậy thì các bạn đã chạy thành công rồi, nhưng sẽ gặp vấn đề là khi tắt terminal thì Project của bạn cũng bị tắt theo. Lúc này giải pháp là dùng Pm2 . Các bạn ngăt project đang run ( ở windows thì là Ctrl + C) và gõ tiếp

npm install pm2 -g

sao khi cài thành công thì các bạn cd vào thư mục Node Js vừa rồi và chạy lện pm2, pm2 start tương tự như npm start vậy đó

pm2 start build/main.js
pm2 save
pm2 startup

Note: trong trường hợp các bạn gặp lỗi do port đang được sử dụng thì các bạn có thể tắt process đang chạy bằng cách dưới đây ( Mình ví dụ port 3000 ), sau đó run lại pm2

sudo kill -9 \$(sudo lsof -t -i:3000)

Kiểm tra ứng dụng

Vào Group Policy mở port 3000 lên và test với Ipv4 Public của instance. ví dụ: 14.122.323.11:3000

Deploy Node App lên Ec2

Deploy Node App lên Ec2

Cài Nginx hoặc Apache

Ở bước này các bạn chọn cài 1 cái thôi nhé, với mình thì mình sẽ cài Apache

 • Apache
sudo yum -y install httpd
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl status httpd

Nếu hiện lên dòng chữ active tương tự như thế này thì bạn đã cài đặt và đã active Apache thành công.

Deploy Node App lên Ec2

Các bạn vào lại Group Policy xóa port 3000 đi và mở port http 80.

Deploy Node App lên Ec2

Các bạn vào lại public Ipv4 để test, nếu xuất hiện trang Apache thì Apache đã chạy trên web của bạn

Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình chuyển nốt port 3000 sang port 80 ở trong sever ( lưu ý lúc này vì đã xóa port 3000 ở trên Inbound Ec2 nên chúng ta không truy cập được ipv4:3000 như trên

sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Các bạn vào file này copy dòng này vào, 3000 là port mà app mình đang chạy, chú ý phải có dấu /

<Location / >
ProxyPass http://localhost:3000/
</Location>

Sau đó nhấn Ctr+X để thoát ra và lưu, enter để thoát ra.

Để kiểm tra cấu hình Apache có thành công hay chưa thì ta gõ tiếp. Nếu xuất hiện thông báo chữ xanh thì đã ok rồi đó

sudo httpd -t

Lúc này ta chỉ cần restart Apache lại và tắt terminal bình thường. Project đã được run mãi mãi

sudo systemctl restart httpd
 • Nginx Cài đặt nginx tương tự như apache vậy
sudo amazon-linux-extras install nginx1
nginx -v
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl status nginx

Các bạn vào lại Group Policy xóa port 3000 đi và mở port 80. Các bạn vào lại public để test, nếu xuất hiện trang Nginx thì các bạn đã cài thành công

Tiếp theo là chỉnh sửa file nginx để chuyển port 3000 -> 80. Các bạn cd ra thư mục root và gõ

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Các bạn dùng phím điều hướng tìm đến dòng server và đổi thành như thế này

server {
 listen 80 default_server;
 listen [::]:80 default_server;
 server_name localhost;
 root /usr/share/nginx/html;
 location / {
  proxy_pass http://localhost:3000;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection 'upgrade';
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_cache_bypass \$http_upgrade;
 }
}

Sau đó nhấn Ctr+X để thoát ra và lưu, enter để thoát ra.

Để kiểm tra cấu hình nginx có thành công hay chưa thì ta gõ tiếp. Nếu xuất hiện thông báo chữ xanh thì đã ok rồi đó

sudo nginx -t

Lúc này ta chỉ cần restart nginx lại và tắt terminal bình thường. Project đã được run mãi mãi

sudo systemctl restart nginx

Tạm kết

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn deploy Node Js thành công lên Ec2. Deploy Node Js app hoàn toàn đơn giản và không có gì khó khăn cả.

Tiếp theo nếu các bạn muốn gắn domain vào EC2 thì tham khảo bài viết : Trỏ domain vào instance Ec2 của mình nhé.