Code Javascript lâu năm chắc chắn bạn chưa biết điều này (mình đùa theo trend tiktok 1 tí, bạn nào biết rồi thì xem tiếp chứ đừng bỏ qua):mrgreen: .

Đó là Iterator, Iterable và Generator. Nó không hề mới, nó đã có từ khá lâu rồi nhưng đôi khi chúng ta ít dùng hay chưa gặp nên chưa để ý nó.

Không sao ^^! Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu rõ chúng là gì và các trường hợp nào dùng chúng.

Iterator là gì?

Trong Javascript, một iterator là một object mà nó định nghĩa một trình tự và giá trị có thể trả về tiếp theo trước khi kết thúc. Nghe hơi khó hiểu nhở 😯 .

Xem ví dụ là hiểu ngay.

function makeRangeIterator(start = 0, end = Infinity, step = 1) {
 let nextIndex = start
 let iterationCount = 0

 const rangeIterator = {
  next: function () {
   let result
   if (nextIndex <= end) {
    result = { value: nextIndex, done: false }
    nextIndex += step
    iterationCount++
    return result
   }
   return { value: iterationCount, done: true }
  }
 }
 return rangeIterator
}

let it = makeRangeIterator(1, 6, 2)

console.log(it.next()) // {value: 1, done: false}
console.log(it.next()) // {value: 3, done: false}
console.log(it.next()) // {value: 5, done: false}
console.log(it.next()) // {value: 3, done: true}

function tạo iterator makeRangeIterator nhận vào 3 tham số đó là: dãy số nguyên bắt đầu từ start đến end với bước nhảy là step.

Giá trị trả về cuối cùng là kích thước của dãy giá trị mà nó đã tạo, được ghi nhận trong biến iterationCount.

Nhìn vào ví dụ trên bạn thấy phương thức next() không?

Phương thức theo format như vậy gọi là giao thức iterator, nghĩa là trả về một object với thuộc tính

 • value: giá trị kế tiếp của chuỗi giá trị
 • done: boolean, nếu là true thì giá trị cuối cùng của chuỗi giá trị đã được sử dụng

Việc duyệt qua iterator chỉ thực hiện 1 lần duy nhất.

Đơn giản vậy thôi, tìm hiểu tiếp iterable nhé.

Iterable là gì?

Iterable nghĩa là khả duyệt, tức là có thể lặp qua các phần tử bằng for...of. Một đối tượng muốn được lặp bằng for...of thì phải có phương thức @@iterator (tên phương thức nó là như vậy, mục đích chủ yếu là để quy định ràng buộc các kiểu return trong phương thức).

Phương thức @@iterator được cài đặt thông qua thuộc tính tên là Symbol.iterator (kiểu symbol).

Ví dụ ta có object range đại diện cho 1 khoản giá trị

let range = {
 from: 1,
 to: 5
}

// Chúng ta muốn for...of hoạt động:
// for(let num of range) ... num=1,2,3,4,5

Để làm object range trở thành một iterable object (và để cho for...of hoạt động) chúng ta cần thêm một phương thức được đặt tên là Symbol.iterator.

 1. Khi for...of bắt đầu, nó gọi phương thức 1 lần (hoặc lỗi nếu không tìm thấy phương thức). Phương thức này phải return về một iterator – một object với phương thức next
 2. Sau đó, for...of chỉ làm việc với object được trả về của next()
 3. Khi for...of muốn giá trị tiếp theo, nó gọi next() trên object đó.
 4. Kết quả của next() khi return phải là định dạng {done: Boolean, value: any}, khi done==true (giá trị của done không nhất thiết phải true/false, bạn cũng có thể lưu là 0/1, nhưng mình khuyên nên dùng true/false cho tường minh rõ ràng) nghĩa là quá trình lặp kết thúc, nếu không thì value là giá trị kế tiếp

Đây là đoạn code được sửa lại:

let range = {
 from: 1,
 to: 5
}

// 1. for...of yêu cầu phương thức này
range[Symbol.iterator] = function () {
 // ...nó trả về một iterator object:
 // 2. Tiếp sau đó, for..of chỉ làm việc với iterator này, 
 return {
  current: this.from,
  last: this.to,

  // 3. next() được gọi trên mỗi vòng lặp for..of
  next() {
   // 4. Phải return về định dạng {done:.., value :...}
   if (this.current <= this.last) {
    return { done: false, value: this.current++ }
   } else {
    return { done: true }
   }
  }
 }
}

// Bây giờ đã hoạt động!
for (let num of range) {
 console.log(num) // 1, then 2, 3, 4, 5
}

Có thể bây giờ bạn sẽ thắc mắc. String, Array cũng có thể dùng for...of cơ mà, có thấy nó cài phương thức gì đâu?

Thật ra thì String, Array, Map nó có sẵn phương thức @@iterator mặc định trong prototype của nó. Trong khi một số kiểu khác thì không có, ví dụ như Object.

Array cũng là iterable object

array có phương thức @@iterator trong prototype của nó

Đến đây bạn sẽ tự hỏi, vậy iterator object có phải là iterable object hay không?

Câu trả lời là không! Đơn giản vì bạn không thể for...of iterator được.

Generator là gì?

Generator là một object return bởi một generator function, và nó cũng là một iterable, cũng như là một iterator.

Generator chỉ được tạo từ generator function.

Cú pháp:

function* makeGenerator(i) {
 yield i + 1
 console.log('Dòng này sẽ được in khi next() lần 2')
 yield i + 2
 console.log('Dòng này sẽ được in khi next() lần 3')
 yield i + 3
 return i + 4
}

const generator = makeGenerator(0)
generator.next() // {value: 1, done: false}
generator.next() // {value: 2, done: false}
generator.next() // {value: 3, done: false}
generator.next() // {value: 4, done: true}

Đặc điểm

 • Hàm có thể dừng lại khi yield hoặc return, và tiếp tục chạy khi bạn next()
 • Không return tức là return undefined

Phương thức của generator

 • next(): tiếp tục cho hàm chạy cho đến khi gặp yield hoặc return. return object {value: any, done: true/false}
 • return(value): kết thúc generator và return object {value: any, done: true}
 • throw(): quăng 1 lỗi vào trong generator function (đồng thời kết thúc generator, trừ khi được bắt lại trong generator đó). return object {value: any, done: true/false}

Ví dụ về method return()

function* gen() {
 yield 1;
 yield 2;
 yield 3;
}

const g = gen();

g.next();    // { value: 1, done: false }
g.return('foo'); // { value: "foo", done: true }
g.next();    // { value: undefined, done: true }

Ví dụ về method throw()

function* gen() {
 while (true) {
  try {
   yield 42
  } catch (e) {
   console.log(e.message)
  }
 }
}

const g = gen()
g.next()
// { value: 42, done: false }
g.throw(new Error('Something went wrong'))
// "Something went wrong"
// { value: 42, done: false }

Các trường hợp dùng generator

Generator áp dụng trong Redux-Saga

Nếu bạn dùng Redux-Saga với React thì chắc hẳn không lạ gì với generator và yield

import { put, takeEvery, call } from 'redux-saga/effects'

const url = '/api/data/get'

export function* requestFetch() {
 yield put({ type: 'FETCH_DATA' })
 try {
  const dataJSON = yield call(fetch(url, { 'content-type': 'application/json' }))
  const data = yield call(dataJSON.json())
  yield put({ type: 'FETCH_DATA_SUCCESS', data })
 } catch (error) {
  yield put({ type: 'FETCH_DATA_FAIL', error })
 }
}

Các trường hợp cần ghi nhớ

Ví dụ chúng ta xem video, khi pause giữa chừng 1 video và nhấn play lại. Chúng ta muốn là máy tính sẽ tính toán và load tiếp tục từ đoạn pause trở đi chứ không phải là bắt đầu lại từ đầu.

Điển hình là bài toán viết một hàm để in ra số fibonacci thứ 1, 2, 3, 4.

Nếu code thông thường thì ta sẽ code như thế này

const fibonacci = n => {
 if (n === 1 || n === 2) {
  return 1
 }
 return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
}
console.log(fibonacci(1)) // 1
console.log(fibonacci(2)) // 1
console.log(fibonacci(3)) // 2
console.log(fibonacci(4)) // 3

Nếu viết theo cách này thì khi tính số fibinacci thứ 3 thì ta phải tính lại số fibonacci thứ 2 (mặc dầu trước đó ta đã tính rồi), như vậy khá tốn hiệu năng máy tính.

Sẽ có nhiều hướng giải quyết cho bài toán này, dùng generator function là một ví dụ

function* fibonacci() {
 let prev = 0
 let curr = 1
 while (true) {
  yield curr
  const next = prev + curr
  prev = curr
  curr = next
 }
}
const fib = fibonacci()
console.log(fib.next().value) // 1
console.log(fib.next().value) // 1
console.log(fib.next().value) // 2
console.log(fib.next().value) // 3

Hoặc đơn cử bài toán tạo ra các ID riêng biệt

function* makeId() {
 let i = 0
 while (true) yield i++
}
const ids = makeId()
console.log(ids.next().value) // 0
console.log(ids.next().value) // 1
console.log(ids.next().value) // 2

Tóm lại

Sau bài hôm nay, mình hy vọng đã giải đáp được một phần thắc mắc của mọi người về 3 khái niêm Iterator, IterableGenerator. Chúng không quá khó để hiểu, vì thế hãy đọc cẩn thận nha :mrgreen:

Hẹn gặp mọi người ở bài tiếp theo.

Tham khảo

https://developer.mozilla.org/vi/docs/Web/JavaScript/Guide/Iterators_and_Generators

https://javascript.info/iterable